MR

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van Bs Het Noorderlicht bestaat uit 6 leden waarvan drie uit de oudergeleding en drie uit de personeelsgeleding, allen gekozen volgens een wettelijke procedure voor de duur van drie jaar.

Waaruit bestaan de taken en bevoegdheden van de MR?

De taak van de MR is om het beleid van het bevoegd gezag ten aanzien van de school te toetsen, zijn mening te geven aan het bevoegd gezag, het desgevraagd van advies te voorzien en wanneer nodig het instemming te geven voor bepaalde op handen zijnde besluiten.

Instemmingsbevoegdheid MR:

a) verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

b) vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan van de school;

c) vaststelling of wijziging van het schoolreglement;

d) vaststelling of wijziging van het activiteitenplan voor zover het betreft een school voor basisonderwijs;

e) vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;

f) vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid en de gezondheid.

Adviesbevoegheid MR:

De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot:

a) verandering van de grondslag van de school;

b) vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs;

c) vaststelling of wijziging van de bestemming in hoofdlijnen van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen die van de ouders zijn ontvangen zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat;

d) beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

e) overdracht of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan dan wel fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

f) het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

g) deelneming of beëindiging van de deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

h) vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school, vaststelling of wijziging van een bestuursreglement met betrekking tot de taken van de centrale directie daaronder begrepen;

i) vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding en het overige personeel;

j) aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

k) vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen;

l) vaststelling of wijzigingen van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;

m) regeling van de vakantie;

n) het oprichten van een centrale dienst;

o) nieuwbouw of belangrijke verbouwingen van de school;

p) vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de shcool;

q) aansluiting bij een geschillencommissie en

r) fundamentele wijzigingen in de huisvesting, anders dan de aangelegenheid onder o en p.

Behalve de hierboven genoemde instemmings- en adviesbevoegdheden worden in het ,Reglement voor de medezeggenschapsraad in het openbaar basis- speciaal onderwijs in de gemeente Breda‛ ook nog bevoegdheden genoemd die specifiek bestemd zijn voor de leden van de oudergeleding of voor de leden van de personeelsgeleding. In verband met de nieuwe wetgeving WMS (Wetgeving Medezeggenschap Scholen) is met ingang van 01-09-2007 het nieuwe reglement voor de MR van toepassing.

Samenstelling huidige MR
Namens de Ouders:
Nadia
Fatima
Vacature

Namens het personeel:
Simone
Timo
Vacature

Contact

U kunt de MR van het Noorderlicht bereiken via het emailadres mrnoorderlicht@markantonderwijs.nl

Cookie instellingen